Všeobecné podmínky pro užívání služeb www.onlinesvatba.cz

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb www.onlinesvatba.cz upravují práva a povinnosti osob využívajících Služeb (jak jsou Služby definovány dále) a další související práva a povinnosti.

  2. Definice pojmů:

   1. Ceník. Ceník Služeb, který je uveden na portálu www.onlinesvatba.cz.

   2. Podmínky. Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb www.onlinesvatba.cz, které upravují vzájemné vztahy Poskytovatele a Uživatele Služeb.

   3. Poskytovatel. Poskytovatelem se rozumí provozovatel Služeb nabízených zejména na portálu www.onlinesvatba.cz, kterým je Mgr. Martin Pešout, se sídlem Jílová 133/26, 639 00, Brno - Štýřice, IČ 02622351, email: info@onlinesvatba.cz.

   4. Služby. Službami se rozumí všechny služby, které Poskytovatel nabízí na doméně www.onlinesvatba.cz, na všech subdoménách domény www.onlinesvatba.cz a případně rovněž na samostatných doménách v souladu s článkem 3.1. těchto Podmínek. Služby jsou podrobněji popsány v článku 3. těchto Podmínek.

   5. Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb www.onlinesvatba.cz uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souladu s článkem 1.5 těchto Podmínek.

   6. Třetí osoba. Třetí osobou se rozumí jakýkoliv subjekt odlišný od Uživatele a Poskytovatele.

   7. Uživatel. Uživatelem je každá osoba, které poskytovatel zřídil uživatelský účet ať pro používání Služby zdarma ve zkušebním režimu, nebo pro používání Služby po jejím objednání u poskytovatele. Uživatelem však není obchodní partner, který spolupracuje s Poskytovatelem dle samostatných Smluvních podmínek pro obchodní partnery služby www.onlinesvatba.cz.

   8. Web. Webem se rozumí webová prezentace podrobněji popsaná v článku 3.2 těchto Podmínek.

   9. Zkušební verze. Je režim Služby, který je uživateli poskytován po stanovenou dobu zdarma v souladu s článkem 3.1

   10. Registrační formulář. Registrační formulář je místo na webu onlinesvatba.cz, které slouží k získání údajů potřebných pro založení uživatelského účtu a zprovoznění Zkušební verze Služby.

   11. Objednávkový formulář. Objednávkový formulář je místo v administraci účtu Uživatele, které slouží pro získání informací potřebných k vystaveni faktury pro prodloužení Služby.

   12. Veškeré přílohy označené v těchto Podmínkách tvoří nedílnou součást Podmínek.

  3. Odesláním Registračního formuláře Uživatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek včetně jejích příloh a zavazuje se jimi řídit.

  4. Odesláním Registračního formuláře Uživatelem Poskytovateli a následným potvrzením Poskytovatelem Uživateli způsobem uvedeným v těchto Podmínkách je mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb www.onlinesvatba.cz (dále jen „Smlouva“), jejíž obsah je specifikován při registraci, v potvrzení registrace a v těchto Podmínkách.

 2. Podmínky užívání Služeb

  1. Před registrací pro využívání Služeb je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a vyslovit s nimi souhlas. Uživatel svůj výslovný souhlas s Podmínkami vyjadřuje odesláním Registračního formuláře po jeho vyplnění.

  2. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s přístupem ke Službám a s užíváním Služeb (tj. náklady na internetové připojení apod.).

 3. Popis Služeb

  1. Poskytovatel Uživateli nabízí možnost zřízení uživatelského účtu a úplný přístup ke službě po dobu prvních 14 dní zdarma. Toto období je nazýváno Poskytovatelem jako Zkušební verze služby. Služba v tomto období je Uživateli poskytována v plném rozsahu.

  2. Poskytovatel Uživateli nabízí možnost vytvořit si a používat, po dobu 12ti měsíců a 14 dnů, vlastní webovou prezentaci (dále také “Web”) na některé z domén a subdomén, kde jsou Služby poskytovány, nebo na nové samostatné doméně, a to za podmínek dále stanovených. Ukázka webové prezentace se nachází na https://demo.onlinesvatba.cz/. Časové období se skládá ze Zkušební verze, která je zdarma o délce 14 dnů a Plné verze, která je 12 měsíců a je zpoplatněna dle ceníku služeb.

  3. Poskytovatel přenechává Uživateli k užívání na stanovené časové období 14ti dnů URL adresu Webu, Web a přístup do administrace textové a obrazové části Webu prostřednictvím redakčního systému, ke kterému Uživatel po odeslání Registračního formuláře obdrží přihlašovací údaje. Tyto přihlašovací údaje jsou Uživateli k dispozici po dobu délky trvání Zkušební verze, případně po dobu předplatného objednané Služby. 7 dní před uplynutím Zkušební verze je Uživatel upozorněn zprávou zaslanou na email, který Uživatel uvedl jako kontaktní při vyplňování Registračního formuláře. Zároveň je upozorněn v administraci svého účtu na blížící se konec Zkušební verze. V den ukončení Zkušební verze Služby je Uživateli zaslán email, který Uživatele informuje o ukončení provozu webu na zvolené URL adrese. Po uplynutí této doby nemá již Uživatel přístup do administrace webu. Web je posléze trvale odstraněn. Projeví-li Uživatel zájem po skončení Zkušební verze o jeho obnovení, nebo se dostane Uživatel do prodlení s platbou za objednané předplatné a platba od Uživatele dorazí na účet provozovatele v den nebo po dni, kdy byla Zkušební verze ukončena, bude Uživateli nabídnuta obnova Webu ze zálohy Provozovatele. Obnovení Webu ze zálohy Provozovatele je možné do sedmi dnů od ukončení Zkušební verze. Obdrží-li Provozovatel úhradu na účet a již není možné provést obnovu Webu ze zálohy Provozovatele, vrátí provozovatel došlou platbu zpět Uživateli. Současně Provozovatel zašle Uživateli na kontaktní e-mail storno fakturu.

  4. Předplatné lze objednat kliknutím na talčítko “Prodloužit službu” v administračním systému svého účtu k webu. Tímto krokem Uživatel zobrazí Objednávkový formulář, kde je vyzván k doplnění zbývajících údajů nutných k objednání Služby.

  5. V případě, že Uživatel projeví zájem o používání Služby prodlouží Poskytovatel proti úhradě Uživateli přístup ke Službě o dalších 12 měsíců bezprostředně navazujících na Zkušební verzi Služby. Poskytovatel přenechává Uživateli dále k užívání URL adresu Webu, Web a přístup do administrace textové a obrazové části Webu prostřednictvím redakčního systému, ke kterému Uživatel obdržel přihlašovací údaje již při zřízení Zkušební verze. Tyto přihlašovací údaje jsou Uživateli k dispozici po dobu, na kterou si Uživatel Službu předplatil. 7 dní před uplynutím předplaceného období je Uživatel upozorněn zprávou zaslanou na email, který Uživatel uvedl jako kontaktní při vyplňování Registračního formuláře. Zároveň je upozorněn v administraci svého účtu na blížící se konec předplaceného období. V den ukončení Služby je Uživateli zaslán email, který Uživatele informuje o ukončení provozu webu na zvolené URL adrese. Po uplynutí této doby nemá již Uživatel přístup do administrace webu. Web je posléze trvale odstraněn.

  6. Web je po ukončení předplatného aktivní pouze v databázi Poskytovatele (nikoli prostřednictvím URL, která byla Uživatelem užívána), a to maximálně po dobu uvedenou níže v tomto článku. Uživatel má po dobu 30 dnů od vypršení doby předplatného možnost vyžádat si dodatečné obnovení Webu a jeho obsahu zasláním žádosti na email info@onlinesvatba.cz a za poplatek stanovený v Ceníku Služeb. Žádost o dodatečné obnovení Webu musí být zaslána na výše uvedený email Poskytovatele ve lhůtě 30 dnů od vypršení doby posledního předplatného a poplatek musí být uhrazen nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky dodatečného obnovení Webu Poskytovatelem. Po uplynutí 30 dnů od ukončení posledního předplatného, resp. po marném uplynutí lhůty k zaplacení poplatku v případě, že lhůta k zaplacení poplatku uplyne později než 30 dnů od vypršení doby posledního předplatného, jsou odstraněna veškerá textová i obrazová data, která se nacházela na Webu Uživatele, a nelze je již žádným způsobem obnovit. Poskytovatel uchovává pouze email Uživatele, a to v souladu s článkem 9.  

  7. Čerpání předplatného začíná běžet v den následující po dni, kdy byla ukončena Zkušební verze nebo v den, kdy Poskytovatel eviduje připsání úhrady předplatného na svůj účet a o této skutečnosti vyrozumí Uživatele prostřednictím e-mailové zprávy, podle toho co nastane dříve. Poskytovatel ověřuje tuto skutečnost (připsání úhrad předplatného) zpravidla 1x denně. Tento den se považuje za první den poskytování zpoplatněnýh Služeb. Předplatné je odpočítáváno v jednotkách – ve dnech. Za jeden měsíc se považuje 30 dnů. Uživateli se po přihlášení do administrace Webu zobrazuje počet zbývajících dní do konce platnosti předplatného, konkrétně v kartě nastavení účtu Uživatele.

  8. Přihlašovací údaje jsou Uživateli zaslány na email, uvedený v Registračním formuláři, a to bez zbytečného odkladu po tom, co Poskytovatel eviduje žádost o založení Zkušební verze.

  9. Uživatel svá data, zejména fotografie a texty, umisťuje prostřednictvím pronajaté služby Poskytovatele na servery Třetích stran, odkud jsou data načítána pro zobrazení v pronajaté službě Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, výpadek spojení nebo vymazání těchto dat Uživatele na serverech Třetích stran, ani Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup ke Službám.

 4. Registrace Uživatele

  1. Uživatel se registruje u Poskytovatele za účelem poskytování Služeb při vyplňování Registračního formuláře zvolením URL adresy Webu a emailem. Zvolený název Webu musí splňovat následující podmínky:

   1. pouze písmena a-z, číslice 1-9, “-” (pomlčka);

   2. vybraný název Webu nesmí být již používán jiným Uživatelem ani Třetí osobou;

   3. vybraný název Webu nesmí být hanlivý, urážlivý, porušující právní předpisy ani snižující dobré jméno Poskytovatele.

  2. Konečné URL Webu bude mít v případě některé z domén a subdomén, kde jsou Služby poskytovány, následující podobu: vlastninazev.onlinesvatba.cz; v případě nové samostatné domény (viz článek 3.2) pak například následující: www.vlastninazev.cz. URL Webu však vždy registruje Poskytovatel. Služby nelze poskytovat na již existující doméně vlastněné Uživatelem či jakoukoli Třetí osobou.

  3. Uživatel je odpovědný za to, že název Webu nebude v rozporu s žádnými aplikovatelnými právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu proti nekalé soutěži, s předpisy na ochranu osobnosti apod.

  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat Služby na URL adrese webu, která dle názoru Poskytovatele porušuje právní předpisy nebo je jinak v rozporu s článkem 4.1.4 těchto Podmínek.

 5. Objednávka

  1. Objednávku Služeb lze provést výhradně online v administraci webu, a to prostřednictvím tlačítka “Prodloužit službu”.

  2. Pro objednání Služby je nutné doplnit údaje nutné k úspěšnému vystavení faktury.

  3. Objednat Službu lze i před uplynutím 14ti denní zkušební verze postupem zmíněným v bodě 5.1.

  4. Pro objednání Služby musí mít uživatel aktivní 14ti denní Zkušební verzi Služby.

  5. Poskytovatel potvrdí Uživateli objednávku Služeb na emailovou adresu, kterou Uživatel označil v Registračním formuláři, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky Uživatele. V případě, že Uživateli není ve výše uvedené lhůtě doručeno potvrzení objednávky, Uživatel se zavazuje před případným zadáním nové objednávky stejného obsahu kontaktovat Poskytovatele na emailové adrese info@onlinesvatba.cz za účelem zjištění, zda bylo potvrzení objednávky odesláno Uživateli.

  6. Objednané Služby budou spuštěny nejpozději následující den poté, co Poskytovatel eviduje přijetí platby za Služby v souladu s těmito Podmínkami.

 6. Prohlášení a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel se zavazuje využívat Služby výhradně za účelem poskytování informací, dokumentů, obrázků a jiných skutečností týkajících se vlastní svatby či svatby osoby blízké, která s poskytováním Služeb prokazatelně souhlasí. Uživatel není oprávněn využívat Služby komerčním způsobem.

  2. Uživatel prohlašuje, že veškerý obsah, který bude umístěn na Web, neporušuje žádná práva třetích osob, zejména pak práva autorská a práva osobnostní. Uživatel prohlašuje výše uvedené s vědomím, že veškeré fotografie a jiné dokumenty a data, které pořídila, na kterých je zobrazena nebo identifikována, nebo které se týkají jiné osoby než Uživatele, smí Uživatel umístit na Web pouze, pokud oprávněná osoba s tímto umístěním souhlasí.

  3. Uživatel se zavazuje při užívání Služeb dodržovat veškeré právní předpisy a nesnižovat důvěru a dobré jméno Poskytovatele. Zejména není Uživatel oprávněn získávat přihlašovací údaje jiných Uživatelů, používat jakékoli mechanismy a postupy včetně programového vybavení, kterými by omezoval ostatní Uživatele a Třetí strany v užívání Služeb nebo kterými by ohrožoval provoz domén a subdomén uvedených v článku 1.2.4.

  4. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou k plnění povinností Poskytovatele dle těchto Podmínek (např. sdělit číslo svého účtu v případě, že Uživateli vznikne dle těchto Podmínek nárok na jakékoli finanční plnění).

  5. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které sděluje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné a správné.

 7. Reklamace

  1. V případě nefunkčnosti Služeb, zejména pokud nefunguje přístup do administrace Služeb, je Uživatel oprávněn Služby reklamovat u Poskytovatele, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu info@onlinesvatba.cz, ve které popíše konkrétní vadu.

  2. V případě odpovědnosti za vadu Poskytovatelem je Poskytovatel povinen vadu v přiměřené době (dle charakteru vady), nejpozději však do 30 dnů, na své náklady odstranit. V případě, že Poskytovatel vadu v přiměřené době neodstraní a vada Uživateli znemožňuje v podstatné míře užívání Služeb, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny za Služby nebo právo od Smlouvy odstoupit. Při odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku vzniká Uživateli nárok na vrácení poměrné části ceny zaplacené za Služby.

  3. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí.

 8. Odstoupení od Smlouvy

  1. Uživatel Služby má nárok odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy až do posledního dne předplatného. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, Uživatel při odstoupení od Smlouvy nemá právo na vrácení zaplacené ceny za Služby, ani jakékoli její části, ani na jakékoliv jiné finanční vyrovnání.

  2. Při odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od uzavření Smlouvy vzniká Uživateli nárok na vrácení ceny zaplacené za Služby.

  3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy zjistí, že kterékoli prohlášení Uživatele, uvedené v článku 6., je nepravdivé, a dále v případě porušení kterékoli povinnosti Uživatele uvedené v článku 6. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem dle tohoto článku nemá Uživatel právo na vrácení zaplacené ceny za Služby, ani jakékoli její části, ani na jakékoliv jiné finanční vyrovnání.

 9. Ochrana osobních a jiných údajů

  1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané mu Uživatelem jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Uživatelem, a dále, v případě souhlasu Uživatele s využitím údajů pro marketingové účely, který je Uživateli předložen k výběru pomocí zaškrtávacího políčka v administraci účtu Uživatele, rovněž pro marketingové účely Poskytovatele. Osobní údaje předané Uživatelem Poskytovateli nebudou Poskytovatelem poskytnuty žádné Třetí osobě, s výjimkou, kdy tak stanoví právní předpis nebo Smlouva. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem Poskytovateli v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

  2. Odesláním Registračního formuláře dává Uživatel Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa) pro účely uvedené v těchto Podmínkách a dále pro zasílání obchodních sdělení Poskytovatele.

  3. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Poskytovateli dobrovolně a že jej může kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být učiněno písemně a doručeno na adresu Poskytovatele uvedenou v článku 1.2.3. těchto Podmínek. Odvolání souhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely může být učiněno kdykoli také e-mailem na adresu info@onlinesvatba.cz nebo prostřednictvím odkazu na konci e-mailové zprávy obsahující marketingové sdělení, která byla zaslána Poskytovatelem Uživateli.

  4. Po ukončení předplacené Služby z jakéhokoli důvodu (včetně odstoupení od Smlouvy) uchovává Poskytovatel po dobu 30 dnů data z Webu Uživatele ve své databázi pro případné obnovení. Po uplynutí této lhůty, resp. po marném uplynutí lhůty k zaplacení poplatku za obnovení Webu dle článku 3.2, jsou data z databáze Poskytovatele nenávratně odstraněna. Údaje o Uživateli uvedené v článku 9.2. jsou uchovávány v klientské databázi Poskytovatele i po skončení předplacené Služby, a to nejdéle 3 roky od ukončení Smlouvy, za účelem evidence zákaznické skupiny Poskytovatele, dále pro informování Uživatele o novinkách Poskytovatele a v případě souhlasu Uživatele mohou být dle potřeb Poskytovatele použity pro marketingové účely Poskytovatele.

  5. Poskytovatel je dále oprávněn uchovávat data Uživatele v nezbytné míře i po lhůtě uvedené v článku 9.4, a to zejména pro případ potřeby prokázání svých tvrzení o důvodnosti odstoupení od Smlouvy dle článku 8.3.

 10. Zneužití dat třetích stran

  1. Poskytovatel v dobré víře předpokládá, že Uživatel je autorem obrazových a textových dat, které Uživatel umístí do webové prezentace a/nebo má k nahrávání obrazových a textových dat veškerá osobnostní a/nebo autorská práva. V případě pochybení ze strany Uživatele, kdy Uživatel zveřejní na Webu textová či obrazová data, která není oprávněn zveřejnit, nese Uživatel veškeré následky plynoucí z tohoto pochybení včetně všech sankcí z tohoto pro něho plynoucích. Poskytovatel na sebe v žádném případě nebere odpovědnost za protiprávní jednání ze strany Uživatele.

  2. Poskytovatel nedisponuje žádnými nástroji, jak ověřovat vlastnická či jiná práva k datům nahraným Uživatelem do webové prezentace. V případě, že Poskytovateli bude předložen důkaz Třetí strany o porušení vlastnických a/nebo autorských či jiných práv k jakékoliv části dat nahraných Uživatelem ve webové prezentaci, může být celý obsah webové prezentace na základě  věrohodného a odůvodněného důkazu odstraněn z veřejné URL adresy do úplného vyřešení sporu mezi Třetí stranou a Uživatelem, a to bez nároku na obnovení či vrácení úplné nebo poměrné částky za uhrazenou službu. Důkaz o porušení vlastnických práv musí být doručen Poskytovateli písemně poštou na adresu Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dní na vyjádření stanoviska k zaslanému důkazu o porušení vlastnických práv. Zároveň si Poskytovatel vyhrazuje právo předložený důkaz odmítnout pro nejednoznačnost. Veškeré případné soudní a jiné spory týkající se Uživatelova obsahu Webu a Třetí stranou jsou výhradně záležitostí těchto dvou stran a pro Poskytovatele z takových sporů neplynou žádné povinnosti, omezení, sankce ani následky. V případě vyřešení sporu mezi Uživatelem a Třetí stranou před vypršením předplatného lze webovou prezentaci na zbylou dobu předplatného, která je zbavena protiprávního obsahu Třetí strany, opět zveřejnit na veřejné URL adrese, kterou disponoval Uživatel v okamžiku zjištění závadného obsahu.

 11. Autorská práva

  1. Služba svatebního webu, způsob jejího řešení, počítačový kód, grafické prvky, obchodní podmínky, obchodní značka a veškeré informace a data obsažená na portálu www.onlinesvatba.cz jsou majetkem Poskytovatele. Uživatel k žádnému z uvedeného nenabývá žádná jiná práva, než jsou uvedena v těchto Podmínkách. Poskytovatel toto řešení umisťuje a provozuje na serverech Třetích stran.

 12. Platební podmínky

  1. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za Služby nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky Poskytovatelem, a to bankovním převodem na účet Poskytovatele specifikovaný v potvrzení objednávky. Zaplacením se rozumí okamžik připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.

  2. V případě neuhrazení ceny objednaných Služeb ve lhůtě uvedené v článku 12.1 Smlouva zaniká.

  3. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré faktury mu budou zasílány pouze elektronicky emailem na jeho emailovou adresu, kterou v objednávkovém formuláři označil jako kontaktní.

 13. Závěrečná ustanovení

  1. Podmínky, včetně jakýchkoli jejich změn, nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na portálu www.onlinesvatba.cz.

  2. Poskytovatel je oprávněn znění Podmínek kdykoli jednostranně změnit. Veškeré změny Podmínek budou oznamovány Uživatelům na portálu www.onlinesvatba.cz, případně e-mailem nebo jiným vhodným způsobem, tak, aby se Uživatelé mohli s novým zněním Podmínek přiměřeným způsobem seznámit. V případě nesouhlasu Uživatele se změnou Podmínek je Uživatel oprávněn Smlouvu vypovědět; výpovědní doba v takovém případě činí 1 den od doručení výpovědi Poskytovateli.

  3. Právní vztahy související se Službami na základě těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky bez ohledu na skutečnost, z jakého místa byla objednávka Služeb provedena.

  4. V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, použije se zákonné ustanovení, které se svým obsahem a účelem nejvíce blíží takovému neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení Podmínek, současně tím nebude dotčena platnost, účinnost ani vymahatelnost ostatních částí Podmínek.

  5. Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2015